טוט איר רויכערן ציגערעטלעך, ציגארס, טאביק, אדער שישא؟

ווילט איר אויפהערן רויכערן؟

מיר קענען אייך העלפן

וועלכע הילף איז דא צו באקומען؟

עס זענען דא טרענירטע אויפהערן רויכערן עדווייזערס איבער די גאנצע בארא. זיבען טעג א וואך זענען זיי גרייט אייך צו געבן עצות און שטיצע GP צו אויפהערן רויכערן. מיר האבן קליניקס און אפיסעס, אפטייקס, און קומיוניטע לאקאציעס.

די מעגליכקייט פון אויפהערן רויכערן איז פיר מאל סערוויס מיט NHS אזוי הויך אויב איר נוצט א ספעציאליסט שטיצע, ווי ווען איר פראבירט אליין. אויך זענען די שאנסן העכער אז איר וועט זיך האלטן צו א רויעך-פרייע לעבן איינמאל איר געבט עס אויף.

.וועכנטליכע אפוינטמענטס פאר ביז 12 וואכן פאר ספעציאליסט שטיצע און באהאנדלען שטארקע באגער

(Champix) און טשעמפיקס (NRT) מעדיצין צו אויפהערן רויכערן אזויוויניקאטין רעפלעיסמענט טעראפי

(פרעסקריפשען קאסטן קענען גילטן)

.וועכנטליכע ליינען פון קארבאן מאנאקסייד צו ווייזן אייער פארשריטx

.באקוועמע קליניק לאקאציעס


(רויכערט נאך (%20 אין העקני UK רויכערן איז די 1# אורזאך פון טויט, קראנקהייטאון אומאייניגקייטן אין געזונטהייט אין די
78.000- און האלב פון אלע לאנג-טערמיניגע רויכערערס וועלן שטארבן פון א פארבינדענע קראנקהייט
!2017 טויטפ עלער אין

טייל פון די געפארן פון רויכערן

געזונטהייט פארבינדענע קאמפליקאציעס, צ.ב לונגען פראבלעמען

קענסער

אויג פארבינדענע פראבלעמען / מעקיולער דידזשענערעישאן

צווייטע-האנט רויעך

מעגליכע פראבלעמען מיט פערטיליטי

מעגליכע פארקורצערן פון לעבן

עדיקשאן – אנגעוויזנקייט

טייל פון די בענעפיטן פון אויפהערן רויכערן

מער געזונטע האר, הויט, ציינער און גומען

פארבעסערטע פערטיליטי

פארבעסערטע שמעק-קראפט און אויפכאפן טעם

גרינגער צו אטעמען און מער כח

זיין אין שפיטאל ווייניגער אפט

אויב איר רויכערט אזויפיל ווי 20ציגערעטלעך א טאג קענט איר זיך שפארן ביז
א £250 חודש

עס איז נישט גרינג, אבער מיט אונזער שטיצע קענט איר עס טוען

Breaking+Cig+imagery.jpg